• 123
    123
  • نقاشی وطراحی به سبک نیم نگاه
    نقاشی وطراحی به سبک نیم نگاه

گلواژه هایی عالی!

کلامی از شیخ بهایی: آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا: اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است ! اگر کم کار کند، میگویند تنبل است ! اگر بخشش... بیشتر بخوانید